SEKCJA ORGANIZACYJNO-KADROWA

Technik - sekc. mgr Ewa Płuciennik

Starszy specjalista - mgr Piotr Olszewski

 

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Kadrowych należy w szczególności:

1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostki ratowniczo - gaśniczej;

3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

4) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

5) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

6) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

7) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

8) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

9) prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

10) prowadzenie niezbędnych ewidencji i baz danych kadrowo-organizacyjnych oraz sporządzanie wymaganych analiz, zestawień i informacji w tym zakresie;

11) ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby (pracy) strażaków (pracowników) oraz nadzór w tym zakresie nad JRG;

 2) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.

 

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych należy w szczególności:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

4) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

5) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

6) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

8) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

9) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo - gaśniczej;

10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

11) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej.

12) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;

13) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;

14) administrowanie i koordynacja funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej komendy powiatowej

15) administrowanie i koordynacja funkcjonowania serwisu WWW komendy powiatowej

16) administrowanie i utrzymywanie na bieżąco zakresu informacyjnego serwisu WWW komendy powiatowej

17) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).