Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

 

Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę.

Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNA

Technik - sekc. Jakub Cereniewicz
Starszy technik - st. ogn. mgr Irena Krasowska
Technik - Igor Wróblewski

Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej należą w szczególności zadania:

1. Zadania kwatermistrzowskie:

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
7) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku;
8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
10) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
12) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
14) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

2. Zadania techniczne:

1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
2) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
3) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
4) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
5) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
6) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
7) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

3. Zadania informatyczne:

1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
5) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
11) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
12) nadzór nad kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

 

Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU.

 

            Rejon działania Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim zajmuje ogólną powierzchnię 1385 km2,  co  stanowi 6,8%  powierzchni województwa podlaskiego.

            Powiat Bielski graniczy: od północy z powiatem  białostockim od południa z powiatem siemiatyckim, od wschodu z powiatem hajnowskim, od zachodu z powiatem wysoko mazowieckim.

Pod względem administracyjnym rejon jest podzielony na 8 gmin w tym miasto Bielsk Podlaski i Brańsk. Charakterystyka poszczególnych gmin z uwzględnieniem powierzchni, powierzchni lasów, liczby mieszkańców, gęstości zaludnienia na 1 km2 i ilości miejscowości obrazuje poniższa tabela:

 

L.p.

Gmina

Pow.w km2

Pow.lasów w km2

Liczba mieszkańców

Gęstość zaludnienia na 1 km2

Ilość miejscowości

1

m. Bielsk Podlaski

27

0,5

26525

982

1

2

gm. Bielsk Podlaski

431

91,6

7097

17

61

3

gm. Boćki

232

48,22

4676

20

33

4

m. Brańsk

32

9,19

3876

120

1

5

gm. Brańsk

227

34,64

6196

27

42

6

gm. Orla

160

22,31

2975

19

27

7

gm. Rudka

70

28,11

2007

29

8

8

gm. Wyszki

206

46,06

4705

23

54

Ogółem

1.385

280,63

58057

42

227

 

Na terenie powiatu zamieszkuje 58057 mieszkańców (wg. danych WUS na dzień 31.12.2012), co daje gęstość zaludnienia na 1 km2 42 osób.

 

Jest to rejon typowo rolniczy o zróżnicowanym rodzaju upraw i produkcji. Na terenie powiatu najsilniej rozwinięty jest przemysł spożywczy (m.in. SM BIELMLEK, SUEMPOL Sp. z o.o., ZM NETTER, HOOP Polska Sp. z o.o.) oraz budowlany (PDM MAKSBUD Sp. z o.o., POLBUD S.A., UNIBEP S.A.). Na uwagę zasługuje fakt, iż na terenie miasta Bielsk Podlaski funkcjonują 3 firmy produkujące budynki mieszkalne o konstrukcji drewnianej (DANWOOD Sp. z o.o., UNIHOUSE – wchodzący w skład Grupy UNIBEP S.A. i NORDHUS S.A.), przez co miasto traktowane jest jako zagłębie budownictwa mieszkaniowego. Istotnym zakładem produkcji drzewnej jest SWEDSPAN Polska Sp. z o.o. w Koszkach, gm. Orla, produkujący ultracienkie płyty o dużej gęstości (UT-HDF), które znajdują zastosowanie w meblarstwie oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne są lekkie konstrukcje. Zakład zajmuje teren o powierzchni ponad 44 ha; powierzchnia zabudowy zakładu wynosi około 43800 m2.Ponadto na terenie powiatu funkcjonują m.in. zakłady: NAFTAN Sp. z o.o. zajmująca się przetwórstwem parafiny, Zakład Produkcyjny PRONAR w Strabli, SPE Sp. z o.o. zajmująca się produkcją maszyn do sitodruku, Spółdzielnia Inwalidów „Przyszłość”, Fabryka Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S.A., Wald-Gold Sp. z o.o. – producent opakowań dla rolnictwa i przemysłu, KREX Sp. z o.o., ENERGO Sp. z o.o.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

 Zastępca Dowódcy JRG - mł. bryg. Marcin Sawicki

  

Do głównych zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych należy:

 1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

 2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

 3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

 4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

 5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

 6) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;

 7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

 8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

 9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

 10) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

 11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

 12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

 13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

 14) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;

 15) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową.